::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

----------------------------------------------------------------------------------------------------

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)