::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอรพรรณ  ปานมีทรัพย์