::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

ผู้บริหารร่วมแสดงเจตจำนงสุจริต

ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนคงทองวิทยา

ผู้บริหารอ่านศาลมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย เนื่องในวันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายน 2565

ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนคงทองวิทยา