::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพละศึกษา 

ครูไพฑูรย์  วิเวก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                             

ครูสิริรัตน์  ทวีตั้งตระกูล

                                           

ครูอุลัย  เมฆปั้น
                                             

ครูอำไพ  อุ่นศิริ
                                           

ครูธณวรรษ   อรชร
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน