::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

นายปรมะ  ประยูรหงส์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                      นางสาวสมหญิง  แข็งขัน

                                        

นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
                                      


นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
                                        

 

 

 


 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน