กลุ่มบริหารวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

         - ปีการศึกษา 2564
         ปีการศึกษา 2565

          -  ขั้นตอนการเขียนคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณีสูญหาย

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอหยุดพักการเรียน

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอลาออก / ย้าย สถานศึกษา

          -  คําร้องขอใบคัดลอกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนคงทองวิทยา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 

 

วารสารราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2564หมวดหมู่รอง

Additional information