::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ โรงเรียนคงทองวิทยา