::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน