::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  


ครูอภิชาติ  เหลืองเพิ่มสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                              

 

ครูวไลพรรณ  ติรกาญจนกุล

                                               

 

ครูพัชรินทร์  สิงห์สรศรี
                                              

 

ครูจิราพร  โยคะนิตย์ 
                                                 

ครูศิริลักษณ์  ศุกระเศรณี
                                              

 

ครูจรรยา  ทรงนิพิฐกุล
                                                 

 
ครูศุภางค์   บุญเฉย
                                              

ครูสิทธิเดช   ฐานบัญชา 
                                                 

ครูปนิดา   กาพิมาย
                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน