::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนคงทองวิทยา
สถานที่ตั้ง ต. สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๕๐
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงปัจจุบัน
 บริเวณโรงเรียน

           โรงเรียนคงทองวิทยาได้รับความเมตตาอุปการะจากท่าน
พระครูภาวนา  สังวรคุณ
(หลวงพ่อเต๋คงทอง) เจ้าอาวาสวัดสามง่าม
ได้มอบที่ดินจำนวน ๒๕ ไร่ ๓ งาน
พร้อมด้วยอาคารเรียนแบบ ๒ ชั้น
๑๒ห้องเรียนราคา๑,๒๐๐,๐๐๐บาทและในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๕
โรงเรียนได้มอบอาคารขนาด ๑๒ ห้องเรียน ๑ หลังมูลค่าประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณบุญสม คุณตังบ๊วย  ชมพูพงศ์

 คติธรรมประจำโรงเรียน สุขา สงฆสส สามคคี "ความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข"
คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนเด่น กีฬาดี มีคุณธรรม นำความเจริญ
สีประจำโรงเรียน ม่วง-เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์
อักษรย่อ  ค.ท.