::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

----------------------------------------------------------------------------------------------------

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม