::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

       ครูนิภา  เมฆจิดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรียนรู้
                                      

   

นายจงกล  พุทธศาวงษ์

                                              

      

    นายเสรี  สุขโยธิน
                                        

  

างเฉลิมขวัญ  สุขโยธิน
                                  

    

นางเดือนเพ็ญ  สามงามน้อย
                                        

   

นางวิลาภรณ์ ศิริเกษ
                                   

    

นางสาวอรอุรา  สุขแปดริ้ว
                                        

   

นายวสันต์  เพ็ญเสวี
                                    

    

นายธนะ  จิตต์กระจ่าง
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน