::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2564


----------------------------------------------------------------------
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา โรงเรียนคงทองวิทยา