::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

การดำเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน