::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ครูเพียงนภา  แจ้งธรรมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                         

ครูลำยอง  เปียโสม

                                    

ครูวนิดา  ธรรมานุกิจเจริญ
                                         

ครูบุษกร  คงนะ
                                    
 

ครูสุมลทิพย์  ฐิติกวานนท์
                                         

ครูนัยยา  ยอดแก้ว
                                    

 

ครูอรวรรณ  คงความสุข
                                        

 

 

ครูอทิตยา  จอมดวง
                                         

 ครูปิยะดา     มูลทองน้อย
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน