::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

นายปรมะ  ประยูรหงส์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                      นางสาวสมหญิง  แข็งขัน

                                        

นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
                                      


นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
                                        

 

 

 


 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพละศึกษา 

ครูไพฑูรย์  วิเวก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                             

ครูสิริรัตน์  ทวีตั้งตระกูล

                                           

ครูอุลัย  เมฆปั้น
                                             

ครูอำไพ  อุ่นศิริ
                                           

ครูธณวรรษ   อรชร
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี

ครูอนัน  บุตรดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                      

ครูจารุณี  กิจบำรุง

                                    

ครูสุภัคสิริ  อ้นแพ
                                      

ครูปรีชา  แสงอุทัย
                                    

ครูพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
                                      

ครูพีรเชษฐ  เพ็ญแสง
                                    

 

 

ครูจิรารัตน์      กิจบำรุง
                                      

 

 

ครูผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
                                      

ครูจตุรงค์  ตรีรัตน์ 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ครูเพียงนภา  แจ้งธรรมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                         

ครูลำยอง  เปียโสม

                                    

ครูวนิดา  ธรรมานุกิจเจริญ
                                         

ครูบุษกร  คงนะ
                                    
 

ครูสุมลทิพย์  ฐิติกวานนท์
                                         

ครูนัยยา  ยอดแก้ว
                                    

 

ครูอรวรรณ  คงความสุข
                                        

 

 

ครูอทิตยา  จอมดวง
                                         

 ครูปิยะดา     มูลทองน้อย
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูบัญชา  บวรโภคิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                              

ครูธนาคม  ตันตยานุวัตร

                                            

ครูซ่อนกลิ่น  ศรีทองเทศ
                                              

ครูสมพรชัย  ประพันธ์
                                             
 

ครูสุชาติ  กษิตินทร์
                                              

ครูฉันทนา   หนูแสน

                                            

ครูชัญญาวีร์  โพธิ์ทองชัยภา
                                              


รูภรณ์ศุมา   ฤทธิไกรวรกุล
                                           


ครูนัจภัค     บูชาพิมพ์
                                              

ครูวิไลลักษณ์  ดวงใจ
                                             

ครูอนุพงษ์   ภู่นาค
                                              

ครูสุจินดา     ขันธเสมา 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง