งานทะเบียนวัดผล

 

เอกสาร

1. แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  - Download
2.  แบบฟอร์มข้อสอบ - Download - pdf

 

 Font TH Sarabun IT๙  - Download

Additional information