+ +  ยิ น ต้ อ น รั บ สู่ โ ร ง เ รี ย น ค ง ท อ ง วิ ท ย า    อำ เ ภ อ ด อ น ตู ม    จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม   + +
1.    14 - 18  พฤษภาคม  2555  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  เรียนปรับพื้นฐาน
2.    19 - 20 พฤษภาคม  2555  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปฐมนิเทศ
3.    21 -22 พฤษภาคม  2555  คณะครูในโรงเรียนอบรมเรื่องเศรษฐ์กิจพอเพียง
4.     23 พฤษภาคม 2555 เปิดภาคเรียน
- - -  กำลังปรับปรุง - - -
โรงเรียนคงทองวิทยา  ๑๓๕  หมู่  ๑   ตำบล สามง่าม  อำเภอ ดอนตูม  จังหวัด นครปฐม 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐ - ๓๔๓๘ - ๑๗๖๙    โทรสาร ๐ - ๓๔๓๘ - ๑๐๗๗   
E - mail : kongthong2@hotmail.com  Website   http://www.kongthong.ac.th

โรงเรียนคงทองวิทยา   ๑๓๕  หมู่  ๑   ตำบล สามง่าม  อำเภอ ดอนตูม  จังหวัด นครปฐม  ๗๓๑๕๐
http://www.kongthong.ac.th
Kongthong Wittaya School
โรงเรียนคงทองวิทยา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ปีการศึกษา 2555  

นายมนัส  ชัยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

Web Page Maker, create your own web pages.