::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มบริหารวิชาการ

          -  ขั้นตอนการเขียนคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณีสูญหาย

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอหยุดพักการเรียน

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอลาออก / ย้าย สถานศึกษา

          -  คําร้องขอใบคัดลอกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

............................................................................................รายละเอียด

-  ตารางการจัดกลุ่มนักเรียน

-  ตารางการจัดการเรียนการสอน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

รายชื่อระดับชั้น ม.1  /  รายชื่อระดับชั้น ม.2  /  รายชื่อระดับชั้น ม.3

รายชื่อระดับชั้น ม.4  /  รายชื่อระดับชั้น ม.5  /  รายชื่อระดับชั้น ม.6

.........................................................................

 

.........................................................................

รับสมัครนักเรียน